fbpx

Základné práva zákazníka

Pred uzavrením zmluvy o zájazde / zmluvy o sprostredkovaní zájazde obdrží zákazník všetky potrebné informácie o zájazde podľa § 9a zákona č. 159/1999 zb.,  o niektorých podmienkých podnikania a niektorých činnostiach cestovného ruchu, napr. Miesto určenia cesty alebo pobytu, dopravný prostriedok, ubytovanie, stravovanie a ďalšie.

Spoločnosť zodpovedá zákazníkovi za riadne poskytnutie všetkých služieb

Zákazník dostane telefonné číslo pre naliehavé prípady alebo údaje o kontaktnom mieste kde sa môže spojiť so spoločnosťou (cestovná agentúra), ktorá zájazd sprostredkovala.

Zákazník môže s dostatočným predstihom postúpiť zmluvu o zájazde na inú osobu (bližšie vymedzuje všeobecné obchodné podmienky organizátora zájazdu)

Cenu zájazdu je možné navýšiť v prípade konkrétneho navýšenia nákladov (ceny PHM), pokiaľ to je výslovne stanovené v zmluve o zájazde a to najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu.  Ak prerkorčenie predstavuje viac ako 8 percent ceny zájazdu, môže zákazník od zmluvy odstúpiť. V prípade vyhradenia si na zvýšenie ceny zájazdu, má zákazník v prípade zníženia prúslušných nákladov právo na zľavu z ceny zájazdu

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia  odstupného (storno poplatku) a získat späť všetky platby, pokiaľ došlo k výraznej zmene akéhokoľvek zásadného prvku zájazdu s výnimkou ceny (Organizátor zájazdu má právo zmeniť zastávky na trase plavby, v prípade, že zmena je nutná a zapríčená vyššou mocou) V takom prípade, zákazník nemá nárok na odstupenie zmluvy a nárok na vrátenie zaplatenej sumy zájazdu. Pokiaľ cestovná agentúra pred začiatkom zájazdu, tento zájazd zruší, má zákazník právo na vrátenie ceny zájazdu.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez storno poplatku pred začiakom zájazdu, pokiaľ v mieste určenia cesty alebo pobytu nastaly nevyhnutné a mimoriadné okolnosti, ktoré majú významný dopad na zájazd alebo prepravu osob na miesto určenia cesty alebo pobytu (napr. Výskyt bezpečnostných problémov, ktoré by mohli zájazd ovplyvniť).

Zákazník môže pred začiatkom poskytnovania zájazdu od zmlzvy odstúpiť, pokiaľ uhradí storno poplatok (podľa platných VŠOP a storno podmienok o zájazde)

Pokiaľ po začiatku zájazdu nie je možne poskytnúť podstané prvky zájazdu so zmluvou, musí byť zákazníkovi ponúknuté vnodné nahradné riešenie bez ďalších nákladov. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez uhrády (storno poplatku), pokiaľ služby nie sú poskytované v súlade so zmluvou.

V prípade neposkytnutia alebo nesprávneho poskytnutia služieb cestovného ruchu zahrnutých do zájazdu má zákazník právo na zĺavu z ceny zájadz alebo náhradu škody

Cestovná agentúra má povinnosť poskytnúť pomoc, pokiaľ sa zákazník ocitne v problematickej situácií, ktorá si vyžaduje zásah cestovnej agentúry

V prípade, že sa cestovná agentúra ocitne v úpadku, bude zákaznikoví vrátená zaplatená záloha alebo cena zájazdu v prípade neuskutočneného zájazdu alebo rozdiel medzi zaplatenou sumou a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že k úpadku došlo po záhajení poskytovania zájazdu.

Všeobecné obchodné podmienky aldea fun s. r. o

Na základe nižšie uvedených podmienok (ďalej len ako všop) poskytuje aldea fun s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A Bratislava – mestská časť Rača 831 06, svojim zákazníkom zájazd v zmysle § 3 zákona č. 170/2018 Z .z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako zákon)

 1. Vymedzenie pojmov
  1. Cestovná agentúra (aldea fun s.r.o.) – je obchodník ktorý v rozsahu predmetu podnikania
   1. Vytvára kombinácie služieb cestovného rucho, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej agentúre alebo kancelárií na účel ďalšieho predaja
   2. Ponúka a predáva služby cestovného ruchu
   3. Sprostredkúvava predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov (lodné spoločnosti)
   4. Sprostredkúvavá predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu, zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie pre ktorú zájazd sprostredkuváva a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde
   5. Predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom
   6. Cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou alebo agentúrou
   7. Cestujúci (Objednávateľ): fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu, alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu.
   8. Cestovné služby: služby CK, ktoré nie sú v podľa § 3 Zákona zájazdom alebo podľa § 4 Zákona spojenou službou cestovného ruchu
   9. Začatie zájazdu: začatie poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej zájazd.
   10. Webovou stránkou predajcu sa rozumie internetový portál https://aldeamusic.eu/prostredníctvom ktorej agentúra ponúka potenciálnym zákazníkom sprostredkovanie zájazdu (ďalej aj ako webové portály)
   11. Zmluvou o sprostedkovaní zájazdu sa rozumie: zmluva uzatvorená v zmysle § 16 zákona a ktorá je tvorená dokumentmi: A) Zmluva o zájazde, B) Všeobecné obchodné podmienky aldea fun s.r.o., C) Všeobecnými obchodnými podmienkami COSTA Cruises, C) Cenník doplnkových služieb, D) palubný lístok vystavený lodnou spoločnosťou (ďalej spolu aj ako zmluva o zájazde). V prípade, ak sú jednotlivé ustanovenia v jednotlivých dokumentoch upravené odlišne, prednosť má vždy Zmluva o zájazde a ostatné majú prednosť v poradí, v akom sú uvedené v predchádzajúcej vete. Obsah zmluvy o zájazde vyplýva z ponuky uverejnenej na webových portáloch agentúry.
 1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal, alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu, uvedená v zmluve o zájazde. Cestujúci berie na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, a na ktoré bol cestujúci vopred upozornený v súlade so Zákonom
   1. Pri poskytovaní zliav pre deti (čiže osoby vo veku do 18 rokov) je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
   2. Právo účasti na zájazde, resp. právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením celkovej ceny zájazdu, resp. zabezpečovaných služieb v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb
   3. Agentúra môže požadovať od cestujúceho zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a čas platieb je dohodnutá nasledovne:
    1. Pri podpise zmluvy 50% z ceny zájazdu
    2. Najneskôr 15.2.2023 zvyšnú sumu celkovej ceny zájazdu
   4. Agentúra môže podľa Zákona jednostranne zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
    1. Ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, keď v takomto prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenami prepravy ku dňu začatia prepravy
   5. Plavby loďou sú všeobecne vhodné pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Plavby loďou sa neodporúčajú tehotným ženám a deťom mladším ako 2 roky.
 1. Základné práva cestujucého
  1. Právo na riadne poskytnutie zájazdu v celom rozsahu zaplateného zájazdu a služieb
  2. Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb
  3. Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení
  4. Právo na obdržanie dokladu o uzavretí zmluvy zabezpečujúcej ochranu proti úpadku – poistenie (organizatóra zájazdu)
  5. agentúra je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, najmä poskytnutím
  6. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu.
 2. Základné povinnosti cestujúceho
  1. Pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde a údaje osobných dokladov potrebné pre vydanie palubného lístka pri plavbách vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky agentúry. V prípade ak klient chybne uvedie svoje údaje, je povinný zaplatiť poplatky za zmenu (napr. mena a priezviska), ktoré budú požadované od lodnej spoločnosti (spravidla 50 alebo viac eur na osobu)
  2. mať u seba platný cestovný doklad, ktorého platnosť končí najskôr 6 mesiacov po skončení zájazdu, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), byť zaočkovaný (pokiaľ je to vyžadované), mať platný test na Covid-19 (pokiaľ je vyžadovaný),dodržiavať pasové, colné, devízové, zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajín a miest, do ktorých cestuje. Povinnosť mať vlastný (individuálny) cestovný doklad sa vzťahuje na každého cestujúceho a účastníka zájazdu, bez ohľadu na vek účastníka zájazdu
  3. zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obmedziť alebo popudiť ostatných účastníkov zájazdu, alebo spôsobiť zhoršenie vlastného zdravotného stavu
  4. zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obmedziť alebo popudiť ostatných účastníkov zájazdu, alebo spôsobiť zhoršenie vlastného zdravotného stavu,
  5. Cestujúci je povinný rešpektovať právne predpisy SR a iných štátov, v ktorých sa zájazd alebo plavba uskutoční, vždy je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí a zodpovedá za následky porušenia ktorejkoľvek zo svojich povinností.
 1. Odstúpenie od zmluvy
  1. agentúra môže pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, ak:
   1. existujú preukázateľné dôvody neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, ktoré bránia agentúre plniť zmluvu o zájazde. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde s uvedením dôvodov zasiela CK elektronicky na e-mailovú adresu cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde nastávajú dňom doručenia oznámenia cestujúcemu
  2. Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu
    1. bez udania dôvodu,
    2. z dôvodu podstatnej zmeny podmienok zmluvy o zájazde
    3. z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností v cieľovom mieste
    4. ak cestujúci odstúpi od zmluvy bez udania dôvodu cestujúci povinný zaplatiť agentúre odstupné. Výška odstupného je stanovená v závislosti od času odstúpenia a času pred začiatkom zájazdu, plavbou alebo čerpaním služieb nasledovne:
     • Do 17.12. 2022 – 0 % z ceny objednaných služieb
     • Do 15.2.2022 – 50 % z ceny objednaných služieb
    5. Ak cestujúci nenastúpi na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde z akéhokoľvek dôvodu (napr. zmešká let, autobus), alebo z vlastného rozhodnutia, nezbavuje ho to povinnosti zaplatiť cenu zájazdu alebo nevyčerpanej služby.
    6. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy v zmysle ods. 2. písm. c) tohto článku, riadi sa to zákonom č.136/2020 Z.z.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. agentúra, poskytovatelia služieb (lodná spoločnosť) spracúvajú osobné údaje fyzických osôb- cestujúceho a všetkých osôb zúčastnených na zájazde (spolu aj ako dotknuté osoby) na základe § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj ako zákon o ochrane osobných údajov), a to za účelom plnenia zmluvy o zájazde.
  2. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o zájazde.
  3. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracované počas doby trvania zmluvy o zájazde a ďalších 5 rokov po zániku zmluvy o zájazde za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov agentúry.
 1. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.7.2022 spolu so zmluvou o zájazde
  2. Táto zmluva a právny vzťah medzi cestujúcim a agentúrou sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Eventuálne spory budú riešené súdmi Slovenskej republiky.